Vandens kokybė

 GERBIAMI GERVĖNŲ KAIMO

GYVENTOJAI !

Š.m. rugpjūčio mėn. 9-12 dienomis vandenvietėje atliekami elektros įrenginių remonto ir derinimo darbai, todėl galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Pagarbiai,
SĮ „Simno komunalininkas“ direktorius Juozas Kalėda

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą ir įsipareigoja tiekti geriamąjį vandenį, atitinkantį higienos normų reikalavimus. Per 2017m. SĮ Simno komunalininkas vykdydamas nuolatinę programinę ir periodinę priežiūrą viešai teikiamam geriamam vandeniui, per metus buvo atliko 169 tyrimus iš 33 vandenviečių. Mėginiai buvo imami iš charakteringų tinklo vietų, bei gyvenviečių skirstomųjų vandens tinklų. Nuolatinės programinės priežiūros metu buvo tiriama: Mikrobiologiniai rodikliai (žarninių lazdelių (Escherichia coli) sk. 100 ml geriamojo vandens), amoniakas, drumstumas, koliforminių bakterijų skaičius 100 ml geriamojo vandens, kvapo slenkstis, savitasis elektros laidis, skonio slenkstis, spalva, vandenilio jonų koncentracija. Periodinės programinės priežiūros metu buvo tiriama:  Mikrobiologiniai rodikliai (žarniniai enterokokai sk. 100 ml geriamojo vandens), arsenas, benzinas, benzpirenas, boras, bromatas, cianidas, chromas, daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, 1,2 – dichloretanas, fluoridas, gyvsidabris, haloformų suma, kadmis, nikelis, nitratas, nitritas, pesticidai, pesticidų suma, selenas, stibis, švinas, tetrachloretanas ir trichloretenas, varis, bendroji geležis, chloridas, kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens, manganas, natris, permanganato skaičius, sulfatas. Pagal vandens tyrimų protokolų rezultatus, įmonės tiekiamas geriamas vanduo atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2003 reikalavimus.

                      Kontroliuojant išleidžiamas nuotekas į paviršinius vandenis, 2017 metais buvo atlikta 112 tyrimų iš 15 valymo įrengimų. Nuotekos tirtos prieš valymą, po valymo ir prieš išleidžiant į aplinką ar filtracijos laukus. Tyrimo metu buvo stebėta: pH, skendinčių medžiagų kiekis, ChDSMn, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7 ), bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitritinis azotas, nitratinis azotas, SPAM (anijoninės), chloridai, naftos produktai, fosfatinis fosforas.

                      Išvalytos nuotekos atitinka aplinkosauginius reikalavimus.

                      Nuolatinę programinę ir periodinę programinę priežiūrą viešai tiekiamam vandeniui, bei išleidžiamų nuotekų taršos kontrolę vykdė UAB „Ekometrija.

GERBIAMI GYVENTOJAI !

Remiantis š. m. gruodžio 17-21 dienomis atliktais geriamojo vandens tyrimais, po gruodžio 14 dieną vykusios vandens bokšto ir vandentiekio tinklų dezinfekcijos, informuojame, kad geriamojo vandens kokybė Simno mieste atitinka Lietuvos HN 24:2003 reikalavimus.
Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Pagarbiai,
SĮ „Simno komunalininkas“ direktorius Juozas Kalėda